Profesinės rizikos vertinimo organizavimas

Profesinės rizikos vertinimo tikslas yra ištirti esamą ar galimą profesinę riziką darbe ir numatyti prevencijos priemones, kad darbuotojai būtų apsaugoti nuo profesinės rizikos arba ji būtų kiek įmanoma sumažinta, siekiant pagerinti nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų prevenciją. Profesinės rizikos įvertinimas padeda užtikrinti įmonės veiklos efektyvumą, svarbiausio įmonės resurso – darbuotojo sveikatos išsaugojimą, sužinoti realią darbų saugos ir darbo sąlygų būklę, gerinti darbo sąlygas pagal pateiktas profesinės rizikos vertinimo išvadas. Darbuotojams dirbant geromis ir sveikomis darbo sąlygomis, gerėja jų darbo našumas ir darbo rezultatai, padidėja galimybė lygiaverčiai konkuruoti su Europos įmonėmis.

Sudarius sutartį profesinės rizikos vertinimo organizavimui, UAB „ILANDAS” specialistai sutartyje numatytus darbus atlieka vadovaujantis galiojančiais darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktais ir reikalavimais dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos veiksnių poveikio, higienos normomis, nustatančiomis leistinus darbo aplinkos veiksnių dydžius (vertes). Rizikos identifikavimui yra naudojama įmonėje turima dokumentacija ir kiti duomenys.

Profesinės rizikos vertinimo organizavimas

  • Pradžioje UAB „ILANDAS“ specialistai identifikuoja rizikos veiksnius, nustato vietas, kuriose darbuotojai gali būti veikiami rizikos veiksnių. Rizika identifikuojama.
  • Sekančiame etape UAB „ILANDAS“ specialistai konsultuoja įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos specialistus, organizuojant profesinės rizikos tyrimą, nustatant esančių rizikos veiksnių dydžius, poveikio trukmę ir priežastis, sąlygojančias jų pasireiškimą. Išanalizavus rizikos tyrimo rezultatus, UAB „ILANDAS“ specialistai vykdo rizikos nustatymą ir priima sprendimą dėl rizikos priimtinumo. Nustačius nepriimtiną riziką, yra rekomenduojamas rizikos šalinimo ir mažinimo priemonių planas, kuriame prioriteto tvarka nurodomi rizikos veiksniai, jų šalinimo ir mažinimo priemonės, nustatomi įmonės administracijos darbuotojai, kurie atsakingi už šių priemonių įgyvendinimą, priemonių įgyvendinimo terminas ir numatoma rizikos šalinimo ir mažinimo priemonių vykdymo kontrolė.
  • Trečiame etape UAB „ILANDAS“ specialistai, remdamiesi gautais profesinės rizikos vertinimo rezultatais, užpildo bei pateikia profesinės rizikos tyrimo dokumentaciją.

SVARBU! UAB „ILANDAS”, remiantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu ” Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. A1-224/V-796 „Dėl Kompetencijos reikalavimų rizikos veiksnių tyrimo įstaigoms tvirtinimo” pakeitimo” (Valstybės žinios, 2010-08-03, Nr. 92-4878), atitinka kompetencijos reikalavimus rizikos veiksnių tyrimui.

15. Įmonės, sudarydamos sutartį dėl profesinės rizikos veiksnių tyrimo paslaugų su juridiniu asmeniu, kurio kompetencija atitinka šio Aprašo 2.3 punkto nuostatas, susipažinusios su šio Aprašo 14 punkte nurodytoje deklaracijoje pateiktais duomenimis, siekdamos įsitikinti paslaugų teikėjo kompetencija, turi teisę susipažinti su juridinio asmens dokumentais, patvirtinančiais jo kompetenciją.”

UAB „ILANDAS” dalyvauja Europos rizikos vertinimo kompanijoje „Saugi darbo vieta. Naudinga jums. Naudinga verslui”.

Parašykite mums

Registracija

*Užpildyti užklausos formos duomenys bus tvarkomi asmeninio pasiūlymo pateikimo tikslais.

Bendraukime

+370 37 740 770
info@ilandas.lt
ilandas
A. Juozapavičiaus pr. 82A, LT-45214 Kaunas